Kovács Tüzép Kft.

Predstavenie firmy pre naąich klientov

Podnikanie spoločnosti začalo 2. januára v roku 1990 v meste Poroszló. V súčastnej dobe vlastníme ąes» predajni, ktoré leľia v okolí Tisovského jazera a v meste Eger. Od roku 1990 spoločnos» rozvíja svoje obchodné činnosti a roząiruje veµkoobchodnú sie». Firma Kovács Tüzép Kft. má zhruba 200 partnerov v Maďarsku s ktorými spolupracuje. Od roku 2009 roząírila svoju činnos» aj na Slovensku, predovąetkým s cieµom roząíri» sie» partnerov, podobne ako v Maďarsku.

Výrobky a kvalita

Sortiment spoločnosti Kovács Tüzép Kft. je veµmi ąiroký. V oblasti dlaľieb a obkladov má veµkú ponuku od najlacnejąích aľ po luxusné kategórie, popri tom má zahrnuté v ponuke aj rôzne pomocné materiáli a kúpeµňové prísluąenstvá ( sanitu, sprchovacie kúty atď.).

Spoločnos» sa okrem predaja dlaľieb a obkladov zaoberá aj predajom klasického stavebného materiálu. V roku 2007 sa firma Kovács Tüzép Kft. pripojila k nákupno-obchodnej aliancii predajcov stavebnín Új-Ház Zrt. Táto aliancia je v Maďarsku jedným z najvýznamnejąích predajcov stavebnín.

Spoločnos» drľí krok s novým vývojom či uľ v stavebnom alebo keramickom priemysle a stále roząiruje svoj tovar o novąie a novąie výrobky. Ponúka a roząiruje popredné stavebné technológie. Vedenie spoločnosti sa zúčastňuje rôznych medzinárodných veµtrhov, diskusii, aby vľdy vedela sledova» najnovąie trendy.

Filozofia firmy

Podµa základnej filozofie firmy, je najdôleľitejąia správna kvalita, obsluha klientov na úrovni a prijateµné ceny a pomer kvality. Spoločnos» Kovács Tüzép Kft. sa snaľí aby jej výrobky boli v kaľdej kvalitatívnej skupine cenovo najvýhodnejąie. Spoločnos» Kovács Tüzép Kft. má vlastnú výrobu a preto vie dosiahnu» čo najlepąí pomer kvality a ceny výrobkov. Základom naąej firmy je, aby tovar, ktorý ponúkame naąim obchodným partnerom bol ihneď k dispozícií na sklade. Veríme tomu, ľe pri dneąnej vyostrenej situácii na trhu je skladovanie náskokom pred konkurenciou, čím sa zlepąí postavenie naąich obchodných partnerov na trhu.

Sluľby

Obchodný zástupcovia spoločnosti Kovács Tüzép Kft sú v stálom kontakte s naąimi partnermi, snaľia sa vo vąetkom by» nápomocný (novinkách, prezentáciach výrobkov, spracovanie reklamácii atď.) Vąetci interný pracovníci spoločnosti Kovács Tüzép Kft. sú odborníkmi v danom segmente. Nakoµko spoločnos» vyuľíva integrovaný systém pre riadenie a spracovanie údajov podniku - Oracle, ktorý je známy svojou spoµahlivos»ou naąi pracovnici vedia kvalitnejąie obslúľi» vąetkých naąich klientov.

Externý pohµad na spoločnos» Kovács Tüzép Kft.

V posledných časoch spoločnos» dostala tri ocenenia vďaka svojej spoµahlivosti, úspeąnosti a vysokej úrovni pôsobenia. Spoločnos» vyhrala ocenenie v rokoch 2004 a 2008 od jedného v Maďarsku veµmi známeho hospodárskeho časopisu Figyelő Csoport, ktorý hodnotí malé a stredne veµké spoločnosti za kvalitné obchodné činnosti. Sme drľiteµmi certifikátu od medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO 9001.

Údaje firmy:

Fakturačná adresa, sídlo
KOVÁCS TÜZÉP KFT.
3388 POROSZLÓ, RÁKÓCZI ÚT 36.
HUNGARY
EU daňové číslo : HU 11174015
Banka: OTP Bank Rt. Tiszafüred
E-mail:

Kontakt:

Viktor Kovács (jazyk maď./ang. a nem.)
Manaľér veµkoobchodu
Mob.: +36 30 240 9552
E-mail: