A fenti hírlevélre való feliratkozással a felhasználó hozzájárul, hogy az Új-Ház Centrum Zrt., valamint a Kovács Tüzép Kft. termékeivel és szolgáltatásaival a felhasználót elektronikus levél formájában megkeresse. Egyúttal felhatalmazza az Új-Ház Zrt-t, valamint a Kovács Tüzép Kft-t arra, hogy a felhasználó adatait fenti célból kezelje: név, e-mail cím.

Adatvédelmi szabályzat

Hozzájárulási nyilatkozat

A fenti hírlevélre való feliratkozással a felhasználó hozzájárul, hogy az Új-Ház Centrum Zrt., valamint a Kovács Tüzép Kft. termékeivel és szolgáltatásaival a felhasználót elektronikus levél formájában megkeresse. Egyúttal felhatalmazza az Új-Ház Zrt-t, valamint a Kovács Tüzép Kft-t arra, hogy a felhasználó adatait fenti célból kezelje: név, e-mail cím.

Adatvédelmi szabályzat

1. Az adatkezelő neve: Kovács Tüzép Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Kovács Tüzép Kft.)

2. Az adatkezelő címe: 3388 Poroszló, Rákóczi út 36.

3. Az adatkezelő elérhetőségei: telefon: (+36 36-515-095), e-mail: kovacstuzep@kovacstuzep.hu, www.kovacstuzep.hu

4. Adatkezelési nyilvántartási azonosító:   NAIH-83690/2015

5. Az adatkezelés megnevezése: Hírlevél küldés; az adatkezelés a jogosultak (a továbbiakban: jogosult vagy jogosultak) önkéntes hozzájárulása alapján történik.

6. Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról(a továbbiakban: Avtv.) alapján a jogosult önkéntes hozzájárulása.

A jogosult a regisztráció kitöltésével és elküldésével tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kovács Tüzép Kft. az ott feltüntetett adatokat adatbázisában rögzítse, megőrizze, és az adatvédelmi szabályzatában rögzített módon felhasználja.

A jogosult személyes adatai kezelésének feltételeiről megfelelően tájékozódott, ahhoz önkéntesen hozzájárult, továbbá személyes adatainak kezeléséhez beleegyezését adja.

7. A kezelt adatok köre: Azonosító adatok: családi- és utónév, e-mail cím.

Az adatkezelés céljából nyilvántartott adatok: személyes adatok.

8. Adatfeldolgozók köre: Alapvetően az adatokat a Kovács Tüzép Kft. munkatársa(i) (Értékesítési vezető és munkatársai, továbbiakba adatkezelő) kezelik, adatfeldolgozót a Kovács Tüzép Kft. nem von be.

9. Az adatkezelés célja: A jogosultak részére a szolgáltatás, hírlevél, célzott ajánlatok kiküldésének lehetősége, biztosítása.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, személyes adatokat harmadik személyeknek nem adhat át. A fenti korlátozó rendelkezés nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, adatszolgáltatásokra.

10. Az adatkezelés időtartama: határozatlan időtartam, amíg leiratkozási lehetőséggel a jogosult nem él. A leiratkozás a Kovács Tüzép Kft.-nek a hírlevelekben közölt e-mail címére küldött, a leiratkozás szándékát jelző levélben történik.

11. Adatbiztonsági intézkedések:

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

12. Az adatkezelési szabályzat módosítása: a Kovács Tüzép Kft. fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatot a jogosultak egyidejű értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Amennyiben a jogosult nem fogadja el a módosításokat, bármikor jogában áll az adatbázisból leiratkozni. Amíg a jogosult az adatbázisból való törlését nem kéri, addig a változásokat részéről elfogadottnak kell tekinteni.

13. A jogosultak jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Tájékoztatáshoz való jog

Személyes adatai kezeléséről a jogosultak tájékoztatást kérhetnek. a Kovács Tüzép Kft. kérésre tájékoztatást ad a jogosultnak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az központ@Kovács Tüzép.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap a jogosult.

Helyesbítési jog

A jogosult jogában áll, hogy tévesen szereplő adatok helyesbítését az adatkezelőtől kérje.

Az adatkezelő nem felelős azért a kárért, amely abból ered, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott.

Törlési jog

A jogosult kérheti adataik törlését a 10. pont alatt meghatározottak szerint.

A jogosultnak joga van az adatkezelőtől az adatok soron kívüli (nem a leiratkozás folyamatában) törlését kérni, ha feldolgozásuk jogellenesen történt.

14. Jogérvényesítési lehetőségek:

A jogosult panaszával, kifogásával fordulhat közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

A jogosult jogérvényesítési lehetőségeit az Avtv. valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve (a továbbiakban: Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530  Budapest, Pf.: 5 ugyfelszolgalat@naih.hu

Poroszló, 2015. július 3.

 

Kovács Károly

Ügyvezető